Bases del concurs

1. MARC LEGAL

Grup IB3 ha decidit dur a terme una acció de màrqueting transversal a través de la celebració d’un concurs, que sota el títol genèric de “Una mirada cap enrere”, cerca apropar la Radiotelevisió de les Illes Balears a tots els ciutadans de les Illes.

2. DURADA

El concurs començarà dia 15 de maig de 2014 i finalitzarà dia 1 de març de 2015, coincidint amb el desè aniversari de creació de la radiotelevisió autonòmica de les Illes Balears.

3. PÚBLIC OBJECTIU

Poden participar en els concursos totes les persones físiques, residents al territori de les Illes Balears, majors d’edat, llevat dels empleats de les següents empreses:

  • Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
  • Televisió de les Illes Balears, S.A.
  • Ràdio de les Illes Balears, S.A.
  • Les seves empreses proveïdores de serveis.

així com els seus familiars per consanguinitat fins al segon grau i per afinitat fins al tercer grau.

4. CONCURS

A) Mecànica

A partir de dia 15 de maig i durant el temps que duri el concurs, IB3 TELEVISIÓ recorrerà distints pobles de les Illes Balears amb un vehicle tipus furgoneta, per desenvolupar l’acció anomenada “Road Show: Una mirada cap enrere”. Aquest vehicle disposarà dels mitjans tècnics adients per tal que, els interessats en participar en el concurs, aportin una fotografia antiga (en blanc i negre/sèpia) que hagi estat realitzada abans dels anys 60′s.

Els participants lliuraran la fotografia al personal encarregat del Road Show, el qual l’escanejarà i transcriurà la breu història explicada pels mateixos, tornant-los l’original. Només es podrà lliurar una fotografia per persona. Els participants hauran de facilitar les dades de caràcter personal que l’hostessa del Road Show li demani (nom, llinatges, DNI, correu electrònic, telèfon mòbil o fixo, adreça i codi postal).

Les imatges recollides s’aniran penjant a un mícrosite de la plana web d’IB3 TELEVISIÓ (www.unamiradacapenrere.com), on els internautes podran votar les fotografies que mes els agradin. Amb caràcter previ a la votació, hauran de registrar-se, proporcionant una adreça de correu electrònic i una contrasenya.

El procés de les votacions finalitzarà el dia 27 de febrer a les 12 hores.

En aquest cas, queda ben entés que les adreces de correu electrònic han d’ésser reals. 

L’EPRTVIB es reserva el dret a desqualificar del concurs les fotos en les quals al llarg dels processos de votacions s’hagin detectat incidències.

 B) Els premis:

Hi haurà un total de 3 premis, cada un d’ells de DOS MIL EUROS (2.000 €) bruts, per cada categoria de les que a continuació es detallen:

  • Categoria 1: “Patrimoni” (natural, arquitectònic, històric, monuments…).
  • Categoria 2: “Costumbrisme” (festes populars, tradicions…).
  • Categoria 3: “Retrats”.

Els premis son personals i intransferibles.

Els guanyadors tenen dret a renunciar al premi.

C) Selecció dels premiats:

A cada fotografia se li assignarà un número.

Resultaran premiades la fotografia de cada categoria que major nombre de vots hagin rebut a la finalització del concurs i que no tenguin cap tipus d’incidència a les votacions.

L’EPRTVIB revisarà el dia 27 de febrer 2015, un cop finalitzades les votacions, si les 3 fotos més votades no tenen cap tipus d’incidència a les votacions per considerar-les premiades. En el cas de que hi hagi incidències, es passarà a la següent foto més votada i així succesivament fins obtener els tres premiats.

D) Comunicació als premiats

La comunicació als premiats es farà el dia 2 de març de 2015, dilluns, via telefònica i/o via email fins que es contacti amb el guanyador o la guanyadora per tal de convidar-lo a l’acte de lliurament de premis.

E) Condicions de recollida dels premis

L’entrega de premis es realitzarà a l’esdeveniment organitzat a tal efecte en el Museu de Es Baluard a Palma i que tendrà lloc el pròxim dia 5 de març de 2015.

5. PROTECCIÓ DE DADES.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal que facilitin els internautes a l’hora de realitzar la votació de les fotografíes, s’inclouran a fitxers informatitzats amb qualsevol de les següents finalitats:

  1. Celebració de sortejos, concursos i entrega dels premis corresponents.
  2. Informar i realitzar activitats de promoció, tant de les cadenes com dels seus programes en particular.
  3. Realització d’estudis sobre determinats programes.

Pel que fa al tractament de dades personals dels participants al concurs, seran igualment incorporades a un altre fitxer independent, amb les finalitats anteriorment mencionades, així com per publicar-les a la pàgina web www.unamiradacapenrere.com, juntament amb les fotografies que concursin.

5 BIS. CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE.

Els premiats autoritzen a IB3 TELEVISIÓ perquè donin difusió del seu nom i de la seva imatge per qualsevol mitjà (televisió, web, xarxes socials, etc).

6. DRETS SOBRE LES FOTOGRAFIES PRESENTADES.

La participació en el Concurs “UNA MIRADA CAP ENRERE” suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les fotografies entregades, de manera que el participant cedeix a IB3 TELEVISIÓ, amb caràcter exclusiu i facultat de cessió a tercers, sense limitació territorial i per al màxim temps previst a la legislació de propietat intel·lectual, tots els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge, que poguessin correspondre-li o derivar de les fotografies enviades per participar en el Concurs.

IB3 TELEVISIÓ es compromet a indicar el nom de l’autor cada vegada que es faci ús de les fotografies, sempre d’acord amb els límits de la cessió recollida a les presents bases.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

IB3 TELEVISIÓ queda exonerada, no fent-se responsable, respecte de l’incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’incompliment o compliment defectuós per part dels participants en el Concurs de les presents Bases.

8. OBLIGACIONS FISCALS.

De conformitat amb les bases generals.

9. MODIFICACIÓ DE LES BASES.

De conformitat amb les bases generals.

10. MODIFICACIÓ DE LES BASES.

De conformitat amb les bases generals.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

De conformitat amb les bases generals.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.
De conformitat amb les bases generals.

 

Consulta aquí les bases generals                       Notificació sobre les bases legals particulars